Loading...

ประวัติสถาบันสัญญาฯ

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จัดตั้งขึ้นภายใต้ค่านิยมที่หลักการสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ความเป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกรอบภาระงานและหน้าที่ในการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และอบรมในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ โดยครอบคลุมใน 4 ประเด็นสำคัญในสังคม ได้แก่

1. การส่งเสริมความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตย
2. การส่งเสริมการกระจายอำนาจ และความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การส่งเสริมหลักธรรมภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว

โดยทั้งนี้ลักษณะของกิจกรรมจะมีความครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาวิจัย การบริการทางวิชาการ ผ่านการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย