Loading...

วิสัยทัศน์

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ค่านิยม

เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

พันธกิจ

1. การศึกษาวิจัย และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่น และธรรมาภิบาล

2. บริการทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้แก่สังคม

3. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อหนุน และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ