Loading...

วิสัยทัศน์

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ค่านิยม

สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เสนอแนะสังคม

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาธิปไตย ด้านการปกครองท้องถิ่น และธรรมาภิบาลด้านการเสริมสร้างบทบาทของสตรี และเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว

2.สนับสนุนบริการทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาธิปไตย ด้านการปกครองท้องถิ่น และธรรมาภิบาล ด้านการเสริมสร้างบทบาท ของสตรีและเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว

3.การนำองค์ความรู้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลง

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ