Loading...

บุคลากรประจำสำนักงานเลขานุการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

E-mail : pawan@tu.ac.th

More Detail
นางสาวพิมพิไล ดังดี

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

E-mail : pimpilai@tu.ac.th

นางสาวกันทิมา สิงหนุ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : kantima_eve@hotmail.com

นางสาวณัฏธณิชา ภมร

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : n-pamorn@tu.ac.th

นางสาวชไมพร บัวเจริญ

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

E-mail : chamaipor@tu.ac.th

นางดรุณี วุ้นนที

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail :

นางสาวภารดี ธิติมงคล

ตำแหน่ง แม่บ้านสถาบันฯ