Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ประมวลภาพการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566

ประมวลภาพการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง ‘66 ใครปัง ใครพัง?”

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ห้อง SC 3005 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี2566
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ร่วมพิธีวางพ่นพุ่มเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์
 
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
MoreDetail
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

การเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง’66 นโยบาย ใครปัง ใครพัง?”

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
โครงการงานสัมมนาวิชาการ
หัวข้อเรื่อง “30 ปี ข้อถกเถียงเรื่องการกระจายอำนาจ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย”
รายละเอียด
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ร่วมตอบแบบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2566

MoreDetail
ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมตอบแบบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2566

MoreDetail
Activities
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเวทีสนทนาสาธารณะ

โครงการกิจกรรมเวทีสนทนาสาธารณะ ‘Long Take Politics & Elections: บทสนทนาว่าด้วย ประชาธิปไตย การเมือง และการเลือกตั้ง ในปี 2023’
ณ ห้อง ร. 102 และห้อง ร. 103
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
ผลงานเอกสารวิชาการ สนง.สัญญาธรรมศักดิ์ฯ

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด
สรุปประเด็นเสวนา

งานเสวนา PRIDI Talks #18 x SDID
หัวข้อ “หนทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”
ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด
ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูปการประกันสังคมไทย :
มุมมองในทางเศรษฐกิจ การกระจายอำนาจ และกฎหมาย” เนื่องในวันนิคม  จันทรวิทุร

 

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
การเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง ‘66 ใครปัง ใครพัง?”
More Detail
ประกาศผลการคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

More Detail
แจ้งชำระเงินพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
More Detail
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566
More Detail

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน