Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

การเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง’66 นโยบาย ใครปัง ใครพัง?”

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
โครงการงานสัมมนาวิชาการ
หัวข้อเรื่อง “30 ปี ข้อถกเถียงเรื่องการกระจายอำนาจ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย”
รายละเอียด
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ร่วมตอบแบบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2566

MoreDetail
ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมตอบแบบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2566

MoreDetail
Activities
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเวทีสนทนาสาธารณะ

โครงการกิจกรรมเวทีสนทนาสาธารณะ ‘Long Take Politics & Elections: บทสนทนาว่าด้วย ประชาธิปไตย การเมือง และการเลือกตั้ง ในปี 2023’
ณ ห้อง ร. 102 และห้อง ร. 103
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
ผลงานเอกสารวิชาการ สนง.สัญญาธรรมศักดิ์ฯ

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด
สรุปประเด็นเสวนา

งานเสวนา PRIDI Talks #18 x SDID
หัวข้อ “หนทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”
ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด
ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูปการประกันสังคมไทย :
มุมมองในทางเศรษฐกิจ การกระจายอำนาจ และกฎหมาย” เนื่องในวันนิคม  จันทรวิทุร

 

MoreDetail
ผอ.สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ได้นำคณะผู้บริหารและบุคคลากรของสถาบันฯ
เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

new6
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเซียลมีเดีย”

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเซียลมีเดีย”
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
ให้แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

More Detail
แจ้งชำระเงินพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
More Detail
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566
More Detail
ประกาศสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566

 

More Detail

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน