Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562 และเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง" วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail
โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 11

สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 

MoreDetail
สัมมนาระดมปัญญา เรื่อง การบริหารงานสาธารณะในระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (Essential skill and responsibility for city management and local administration)

การบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงานสาธารณะในระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เดวิด ครัมป์ตัน จากสถาบันนโยบายสาธารณะและการวิจัย มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมถอดบทเรียนค้นหาแนวทางการบริหารงานสาธารณะในระดับเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มธ. และอาจารย์ วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มธ. ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มธ.

MoreDetail
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง : ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฎิบัติ

สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ งานบริหารศูนย์พัทยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง:ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฎิบัติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

MoreDetail
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโครงการปรับปรุงสำนักงานสัญญษธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ชั้น 7 อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์
รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์      เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 

รายละเอียด
เสวนา

งาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562” พร้อมการเสวนา หัวข้อเรื่อง “อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง”

รายละเอียด
ประกาศ มธ.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
Covid 19

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน