Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการตอบแบบวัดการรับรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567”

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบแบบวัดการรับรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567”
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ห้อง 302 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ผู้บริหารสถาบันสัญญาฯ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้บริหารสถาบันสัญญาฯ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร ในหัวข้อบทบาทของผู้นำนักศึกษา

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร ในหัวข้อบทบาทผู้นำนักศึกษา
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร หัวข้อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร
หัวข้อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าร่วมการเสวนาเนื่องในวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566
เรื่อง “30 ปี กระทรวงแรงงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายละเอียด
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน วุฒิสภา จัดโครงการ : การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6) เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนาเมืองมหานคร กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ภายใต้อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ได้จัดโครงการ การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6)
เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

รายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาฯและสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
และสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)

โดยมี คุณจอห์น รัตนเวโรจน์
ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)
เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1

รายละเอียด
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Kids อาสา)

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รวมไปถึงปลูกฝังแนวคิดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
จัดโดย สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"
โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 โรงเรียน

ในการนี้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินหน้าที่ในฐานะวิทยากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องบรรยาย 401 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

MoreDetail
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU NETWORK)”

ณ ห้อง 301 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดการเสวนา“ภาษีที่ดินและผลกระทบด้านอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า”

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดการเสวนา“ภาษีที่ดินและผลกระทบด้านอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า”
และร่วมสำรวจพื้นที่สีเขียวคุ้งน้ำบางกะเจ้ากับบุคลากรภายในพื้นที่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการ โครงการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วาระมหานคร : ศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง”

แบ่งเป็นโครงการย่อย 3 ครั้ง ดังนี้ 1. การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ชุมชนซอยอารีย์ ย่านพญาไท
2.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ชุมชนริมทางรถไฟ ย่านตลิ่งชัน
และ 3.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี2567

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับฟัง
การเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567
หัวข้อ "กระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนบังคับคดีอาญา"

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.40 - 12.40 น.
ณ ห้อง SC 3005 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และถ่ายทอดสดทาง Fanpage Facebook : Thammasat University

More Detail
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2567

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมหารือกับผู้เชี่ยวชาญประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (Embassy of the United States of Americe)

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ร่วมหารือกับ คุณ Rebecca K. Hunter
Deputy Political Counselor ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (Embassy of the United States of Americe)
และ
คุณ Channa Cumminhgs
Political Officer ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (Embassy of the United States of Americe)
ในประเด็นแนวทางการการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย

More Detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน