Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

MoreDetail
สถาบันสัญญาฯ จัดกิจกรรม คอร์รัป “มธ.” ไม่ขอรับ เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยคุณธรรมและความโปร่งใส

ได้เกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้เกียรติเป็นประธานในการพิธีมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

รายละเอียด
ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการตอบแบบวัดการรับรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567”

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบแบบวัดการรับรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567”
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ห้อง 302 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ผู้บริหารสถาบันสัญญาฯ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้บริหารสถาบันสัญญาฯ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร ในหัวข้อบทบาทของผู้นำนักศึกษา

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร ในหัวข้อบทบาทผู้นำนักศึกษา
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร หัวข้อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร
หัวข้อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด
สถาบันสัญญาฯ เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าร่วมการเสวนาเนื่องในวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566
เรื่อง “30 ปี กระทรวงแรงงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายละเอียด
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน วุฒิสภา จัดโครงการ : การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6) เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนาเมืองมหานคร กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ภายใต้อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ได้จัดโครงการ การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6)
เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

รายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาฯและสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
และสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)

โดยมี คุณจอห์น รัตนเวโรจน์
ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)
เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1

รายละเอียด
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Kids อาสา)

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รวมไปถึงปลูกฝังแนวคิดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
จัดโดย สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"
โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 โรงเรียน

ในการนี้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินหน้าที่ในฐานะวิทยากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องบรรยาย 401 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

MoreDetail
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU NETWORK)”

ณ ห้อง 301 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ประชาสัมพันธ์] ETDA ขอเชิญชวนร่วมตอบ "แบบสำรวจสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางดิจิทัล" พร้อมลุ้นรับของรางวัล

ETDA ได้ร่วมกับทาง NIDA เพื่อสำรวจติดตาม และสะท้อนภาพสุขภาวะความเป็นอยู่ทางดิจิทัลของคนไทย
เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เท่าเทียม และทั่วถึง
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

 

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ครัังที่ 2/2567 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สายสนับสนุน ครัังที่ 2/2567 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครัังที่ 2/2567

ประกาศสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สายสนับสนุน ครัังที่ 2/2567 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

More Detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย)
สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2567
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

More Detail

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน