Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

สถาบันสัญญาฯ เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าร่วมการเสวนาเนื่องในวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566
เรื่อง “30 ปี กระทรวงแรงงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายละเอียด
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน วุฒิสภา จัดโครงการ : การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6) เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนาเมืองมหานคร กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ภายใต้อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ได้จัดโครงการ การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6)
เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

รายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาฯและสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
และสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)

โดยมี คุณจอห์น รัตนเวโรจน์
ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทัน ดิจิทัลเทคโนโลยี (DTech)
เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1

รายละเอียด
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Kids อาสา)

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รวมไปถึงปลูกฝังแนวคิดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
จัดโดย สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"
โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 โรงเรียน

ในการนี้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินหน้าที่ในฐานะวิทยากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องบรรยาย 401 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

MoreDetail
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU NETWORK)”

ณ ห้อง 301 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดการเสวนา“ภาษีที่ดินและผลกระทบด้านอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า”

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดการเสวนา“ภาษีที่ดินและผลกระทบด้านอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า”
และร่วมสำรวจพื้นที่สีเขียวคุ้งน้ำบางกะเจ้ากับบุคลากรภายในพื้นที่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการ โครงการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วาระมหานคร : ศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง”

แบ่งเป็นโครงการย่อย 3 ครั้ง ดังนี้ 1. การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ชุมชนซอยอารีย์ ย่านพญาไท
2.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ชุมชนริมทางรถไฟ ย่านตลิ่งชัน
และ 3.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

MoreDetail
ผอ.สถาบันสัญญาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม
ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

MoreDetail
ผอ.สถาบันสัญญาฯ เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติเชิญ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง “จับตาการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี 66”
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 ชั้น 4
อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
MoreDetail
สถาบันสัญญาฯ เข้าพบผู้ว่าจังหวัดจันทบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าพบนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม
 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตย
สิทธิเสรีภาพของพลเมือง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจ กระชับสัมพันธไมตรี
 
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
MoreDetail
ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม
อธิการบดีฯ พร้อมด้วย ผอ.สถาบันสัญญาฯ เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมด้วย
รองศาสตรจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
และผู้แทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าพบกับ พณฯท่าน ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
ณ กระทรวงการต่างประเทศ

More Detail
สถาบันสัญญาฯ ขอแสดงความยินดี

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพิไล ดังดี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566

More Detail
สถาบันสัญญาฯ ขอต้อนรับผู้บริหารของสถาบันสัญญาฯ

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ยินดีต้อนรับ
คุณภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

More Detail

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน