Loading...

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการต้นกล้าจิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Kids อาสา)

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รวมไปถึงปลูกฝังแนวคิดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
จัดโดย สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนประชาธิปไตยและพลเมืองในยุคโซเชียลมีเดียและAI"
โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 โรงเรียน

ในการนี้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินหน้าที่ในฐานะวิทยากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องบรรยาย 401 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

MoreDetail
ศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU NETWORK)”

ณ ห้อง 301 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดการเสวนา“ภาษีที่ดินและผลกระทบด้านอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า”

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดการเสวนา“ภาษีที่ดินและผลกระทบด้านอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า”
และร่วมสำรวจพื้นที่สีเขียวคุ้งน้ำบางกะเจ้ากับบุคลากรภายในพื้นที่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

MoreDetail
ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง จัดโครงการ โครงการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วาระมหานคร : ศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง”

แบ่งเป็นโครงการย่อย 3 ครั้ง ดังนี้ 1. การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ชุมชนซอยอารีย์ ย่านพญาไท
2.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา ชุมชนริมทางรถไฟ ย่านตลิ่งชัน
และ 3.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

MoreDetail
ผอ.สถาบันสัญญาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม
ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

MoreDetail
ผอ.สถาบันสัญญาฯ เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติเชิญ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง “จับตาการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี 66”
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 ชั้น 4
อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
MoreDetail
สถาบันสัญญาฯ เข้าพบผู้ว่าจังหวัดจันทบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
เข้าพบนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม
 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตย
สิทธิเสรีภาพของพลเมือง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจ กระชับสัมพันธไมตรี
 
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
MoreDetail
ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

MoreDetail
ประมวลภาพการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566

ประมวลภาพการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง ‘66 ใครปัง ใครพัง?”

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ห้อง SC 3005 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี2566
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ร่วมพิธีวางพ่นพุ่มเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์
 
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
MoreDetail
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

การเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง’66 นโยบาย ใครปัง ใครพัง?”

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการจัดเวทีสาธารณะ “ชำแหละกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและผลกระทบต่อรายได้ท้องถิ่น”

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

More Detail
ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
การเสวนาเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “อ่านเกมเลือกตั้ง ‘66 ใครปัง ใครพัง?”
More Detail
ประกาศผลการคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) ครั้งที่ 1/2566
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

More Detail
แจ้งชำระเงินพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
More Detail

ภารกิจ

คลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

การวิจัย

พัฒนางานวิจัย และผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศ

บริการวิชาการ

การเผยแพร่องค์ความรู้ สัมมนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ

มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนนโยบาย อันจะเกื้อกูลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกัน