Loading...

ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย โดยติดตามและตรวจสอบนโยบายของโครงการต่างๆที่มีแนวโน้มในการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเสนอมาตรการป้องกัน และการปราบปราม รวมถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม เป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การสร้างองค์ความรู้ในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น กิจการของศูนย์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์จึงเป็นการสัมมนา เสวนาวิชาการเพื่อรณรงค์และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบนโยบายโครงการฯ นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่ รณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างประมวลการสอนรายวิขาสำหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในทุกระดับ

นอกจากนั้นแล้วศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังดำเนินหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในภาคส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการกำกับดูแลและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด