Loading...

คณะกรรมการอำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

 

นายประจักษ์ บุญยัง

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาติ รัตนราศรี

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

นายภาธร สันติวงษ์

ตำแหน่ง กรรมการ

ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี

ตำแหน่ง กรรมการ

นายพลช มีสัตย์

ตำแหน่ง กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ