Loading...

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร หัวข้อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง
กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสสัญจร

 

โดยมีคุณภาธร สันติวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
โดยได้รับเกียรติจากคุณวรวิทย์ อลังการนันท์
พนักงานไต่สวนระดับสูง กลุ่มปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ” “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”
และ ศึกษากรณีตัวอย่าง การทุจริตโดยเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา และการเรียกรับเงินจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญาจ้าง

 

และในส่วนของการบรรยายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในมหาลัย: ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ทุจริตด้านการเงิน”
ได้รับเกียรติจาก คุณสุริยา รัตนโคตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน
กองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย