Loading...

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง

มีอำนาจหน้าที่ เป็นหน่วยงานเพื่อการฝึกอบรม ค้นคว้า วิจัย และบริการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย ความเสมอภาค การปกครองโดยนิติธรรม และด้านสตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา ตลอดทั้งการวิจัยและการให้บริการสังคม และการลงทุน หรือร่วมทุนเพื่อพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากกิจกรรมของศูนย์