Loading...

ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย เข้าเยี่ยมชมองค์กร Asia Centre

ผลงานหนังสือเอกสารวิชาการและวารสารประจำปี 2565
ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

หนังสือเรื่อง "ระบบการออกเสียงประชามติ"
โดย ดร.ชาย ไชยชิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์