Loading...

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

ฉบับภาษาไทย

ฉบับอังกฤษ