Loading...

ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและบูรณาการบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น นำความรู้การพัฒนาท้องถิ่นมาเผยแพร่สู่สังคม ดังนั้น กิจกรรมของศูนย์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์จึงเป็นการฝึกอบรม การสัมมนา การบริการวิชาการ และการวิจัยค้นคว้า เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ