Loading...

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน วุฒิสภา จัดโครงการ : การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6) เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี, ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง

ร่วมกับคณะทำงานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการพัฒนาเมืองมหานคร กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ภายใต้อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ได้จัดโครงการ การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4 – 6) เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
ประกอบด้วยโครงการย่อยในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่

1.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
กรณีศึกษา ชุมชนย่านบางขุนเทียน
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2566
เวลา 09.30 - 17.30 น.
ณ ห้องประชุม ร้านอาหาร ‘นกเล็ก’ ถนนชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

2.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5
เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
กรณีศึกษา ชุมชนย่านบึงกุ่ม
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
เวลา 09.30 - 17.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตบึงกุ่ม

และ 3.การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6
เรื่อง ‘วาระมหานคร’ : กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
กรณีศึกษา ชุมชนย่านคลองเตย
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
เวลา 09.30 - 17.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เมอร์ซี่ ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชนเจ็ดสิบไร่ เขตคลองเตย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น
ในการพัฒนาเมืองมหานคร กรณีกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจระดับท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางการเมืองการปกครองในรูปแบบทางตรง
คือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเมืองมหานคร กรณีกรุงเทพมหานคร ตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น